Disclaimer voor https://sandrabrosens.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://sandrabrosens.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sandra Brosens, praktijk voor hypnotherapie, hierna te noemen: ‘de Therapeut’. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen persoonlijk behandelplan

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Therapeut is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Therapeut.

Geen garantie op juistheid

De Therapeut streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://sandrabrosens.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Spread the love